Bắc Ninh xây dựng mô hình văn hóa từ cơ sở : Blog Sức khỏe phụ nữ Việt
Hướng về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống, vào từng người, từng gia đình và cộng đồng dân cư, năm 2022, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Bắ
suckhoephunu.blog.jp